Beques EE 16-17

Benvolgudes famílies,

El dia 27 de juliol de 2016 es va publicar la: Resolución de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas para alumnado con necesidad específica de apoyo educativo para el curso académico 2016-2017 (asociada bien a algun tipo de discapacidad de la que resulte la necesidad de recibir educación especial, a un trastorno grave de conducta o bien a una alta capacidad intelectual que precise actividades complementarias a la formación reglada)
Podeu consultar la normativa a internet:
https://sede.educacion.gob.es/catalogo-tramites/becas-ayudas-subvencione...

Els ajuts són per:
1- Alumnat que presenta necessitats educatives especials associades a:
 Discapacitat de la que resulti la necessitat de rebre educació especial (No s’inclouen sota aquest concepte els reforços escolars) Cal acreditar la discapacitat amb el certificat de disminució o dictamen d’escolarització.

 Trastorn greu de conducta (incloent TDAH), que requereixi determinats suports i atencions educatives específiques, per un període o al llarg de tota de la seva escolarització.

El suport educatiu en aquests dos casos pot ser per reeducació pedagògica i/o del llenguatge.

2- Alumnat amb necessitat específica de suport educatiu associat a altes capacitats intel•lectuals, que requereixi seguir programes específics complementaris a l’educació reglada.

Les sol•licituds per reeducació pedagògica i/o del llenguatge hauran d’anar acompanyades de la següent documentació:
-Certificació, expedida per l’inspector de la zona, en la que s’acrediti la necessitat de rebre aquests tractaments per la inexistència o insuficiència de l’atenció pedagògica proporcionada pel centre en el que està escolaritzat l’alumne i per la inviabilitat de matrícula en un altre centre.

-Informe de l’EAP que acrediti i certifiqui la necessitat de rebre aquest suport educatiu que se li hauria de proporcionar des del centre escolar (Mestre d’EE a Primària o Orientador escolar a Secundària)
(Aquestes certificacions estan incloses en el formulari de la sol•licitud).

Procediment:

Famílies:
1. Emplenar el formulari amb les dades personals i acadèmiques, a través d’internet.
2. Presentar-lo al gabinet o centre que realitza la reeducació o programa especial, per tal que complimenti i signi l’apartat corresponent. Aquest centre ha d’elaborar i lliurar a la família el programa de treball a desenvolupar durant les sessions (remarquem que cal que sigui el programa, no l’estudi diagnòstic).
3. Presentar al centre educatiu el formulari amb les dades anteriors completades, i acompanyades del programa del centre de reeducació, fins el 23 de setembre.

Per qualsevol dubte podeu passar per secretaria.

Atentament,
Escola Bisbat d’Ègara
Terrassa, 8 de setembre de 2016