Qui Som ?

L’escola Bisbat d’Ègara és una escola pública situada al centre de la ciutat de Terrassa. La nostra és una escola amb molta història, ja que el seu orígen ve d’una escola nascuda durant la República. Posteriorment, es va batejar amb el nom de Bisbat d’Ègara i amb aquest nom se’n va celebrar l’any 2001, el 50è aniversari. En els darrers anys, i per necessitats de matrícula a la ciutat, l’escola ha passat d’una a tres línies. Això ha modificat l’organització del centre i hem establert una xarxa de coordinació basada en els equips de cicle.

La llengua vehicular i d’aprenentatge és el català, per tant és la llengua que utilitzem amb alumnes i families. Introduim l’anglès a P5 i el castellà a 1r de primària. Al llarg de tota la primària fem una sessió setmanal d’anglès en grup reduit per tal de treballar l’expressió oral en llengua estrangera.

L’escola fa seus els dos grans objectius del Departament d’Educació; la millora del resultats acadèmics i la millora de la cohesió social i treballa per assolir-los amb garanties

De cara al primer dels dos objectius, l’escola fomenta en l’alumne la curiositat davant el món que ens envolta. La funció dels mestres és la d’orientar en l’adquisició d’estratègies i aprenentatges significatius per part dels alumnes. Es posa especial interès en l’adquisició de les competències bàsiques, que permetrà als nostres alumnes l’assoliment d’estratègies, per tirar endavant els seus aprenentatges. Es considera prioritari l’assoliment per tot l’alumnat d’un bon nivell de comprensió lectora, d’expressió oral i escrita, d’agilitat en el càlcul i en la resolució de problemes i d’autonomia en l’aprenentatge.

Es destinen tots els recursos personals que estan al nostre abast per tal d’atendre la diversitat. És per això, que en tots els nivells hi ha sessions de reforç o desdoblament per tal d’assegurar els aprenentatges. A més a més, de l’atenció que es dóna a alumnes amb necessitats educatives especials

L’escola també treballa per potenciar la millora de la cohesió social. Procurem estimular els alumnes a resoldre pacíficament els conflictes, alhora que aprenen a escollir i respectar les normes que considerem necessàries per crear un bon ambient escolar.

L’escola treballa amb la mentalitat del pluralisme ideològic i es defineix com a respectuosa amb les creences polítiques i religioses de tot l’alumnat, de les seves families i de qualsevol persona que hi treballi.

Escola Bisbat d'Egarà